Олон нийт, Үйлчилгээний барилга байгууламж


1999 оны бүтээн байгуулалт


2000 оны бүтээн байгуулалт


2002 оны бүтээн байгуулалт


2006 оны бүтээн байгуулалт


2008 оны бүтээн байгуулалт


2009 оны бүтээн байгуулалт


2011 оны бүтээн байгуулалт


2012 оны бүтээн байгуулалт


2013 оны бүтээн байгуулалт


2015 оны бүтээн байгуулалт