Инженерийн барилга байгууламж


Дулааны болон эрчим хүчний барилга байгууламж, шугам сүлжээний бүх төрлийн шинэ болон шинэчлэлийн ажил хийж гүйцэтгэнэ.
Дулааны болон эрчим хүчний эх үүсвэр, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн угсралтын ажил
Дулааны болон эрчим хүчний шугам сүлжээний угсралтын ажил
Дулааны болон эрчим хүчний эх үүсвэрийн засвар шинэчлэлийн ажил
Дулааны болон эрчим хүчний шугам сүлжээний засварын ажил