Ажилтан сонгон шалгаруулах

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:

Манай компани ажилтан авахдаа НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО баримтлан компанийн хэрэгцээнд зориулж боловсруулан баталсан “Ажилтан сонгон шалгаруулж, ажилд авах журам”-ыг дагаж мөрддөг.